ORGANIZACJE

REGULAMIN SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY ZAWODOWEJ GIMNAZJUM W STARYCH KOBIAŁKACH


   Rozdział I

   Cele i zadania

1. Celem Szkolnego Ośrodka Kariery jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów edukacyjno-zawodowych młodzieży będącej w trakcie nauki w szkołach oraz przygotowaniu jej do wejścia na rynek pracy.
2. Zadaniem Szkolnego Ośrodka Kariery jest w szczególności:
- zapoznanie ze ścieżkami kształcenia typami szkół oraz możliwościami dalszego kształcenia,
- kształtowanie własnej kariery zawodowej,
- zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi w znalezieniu się na lokalnym i globalnym rynku pracy,
- wdrożenie do samokształcenia,
- kształtowanie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji,
- wdrożenie do samodzielnego planowania i organizacji własnej pracy,
- kształcenie umiejętności analizy, oceny i podejmowania ryzyka,
- wdrożenie do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy w codziennym życiu.
- przeprowadzenie rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych,
- wskazanie wartości wykształcenia zawodowego i technicznego.

   Rozdział II

Organizacja, zasady działania Szkolnego Ośrodka Kariery

1. Szkolny Ośrodek Kariery będzie prowadzony przez pedagoga szkolnego p. Krzysztofa Rosę, p. Annę Flis nauczyciela matematyki, p. Elżbietę Dadacz nauczyciela fizyki i chemii oraz p. Ewę Lato nauczyciela języka angielskiego.
2. Główne formy działania:
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Środowiskowym Hufcem Pracy, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i innymi instytucjami wspierającymi,
- współpraca z wychowawcami klas,
- organizowanie spotkań z pracodawcami i absolwentami,
- badanie predyspozycji zawodowych uczniów, planowanie własnej kariery zawodowej,
- wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu miejsca praktyk.
- wykorzystanie komputera w celu nabycia biegłości w pisaniu dokumentów wymaganych przez pracodawcę,
- pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych, przy zgłoszeniach elektronicznych do szkół ponadgimnazjalnych oraz w poszukiwaniu miejsca praktyk.


   Rozdział III

Ramowy plan SzOK


            Zobacz Ramowy plan SzOK (pdf)


         Opiekun p. Anna Flis