Projekty edukacyjne

Projekt „Szkoły równych szans
      w Gminie Stoczek Łukowski”


   Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działania: 12.2 Kształcenie ogólne


Wartość projektu

Łączna wartość projektu - 1 552 067,64 zł, w tym:
a) kwota dofinansowania - 1 451 132,64 zł.
b) wkład własny gminy Stoczek Łukowski - 100 935,00 zł.

Cel Projektu

Wyższa jakości kształcenia ogólnego w 9 szkołach w gm. Stoczek Łukowski (6 szkołach podstawowych i 3 gimnazjalnych) z woj. lubelskiego poprzez wyposażenie pracowni TIK i przyrodniczych w sprzęt i pomoce dydaktyczne ,zapewnienie dostępu 451 uczniom do zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej),w tym indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 72 nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu do 31.07.2019.


Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli 9 publicznych szkół kształcenia .ogólnego z terenów wiejskich w Gminie Stoczek Łukowski
Grupy .docelowe 523 os.,w tym:
(1)451Uczniów (227 Dz, 224Ch) z 9 (6Sz.Podstawowa-SP,3 Sz.Gimnazjalne-SG) szkół:
-35Ucz(12Dz,23Ch)-SP Kamionka
-48Ucz(24Dz,24Ch)-SP Kisielsk
-132Ucz(70Dz,62Ch)-SP Stare Kobiałki
-77Ucz(41Dz,36Ch)-SP Stara Prawda
-39Ucz(20Dz,19Ch)-SG Stara Prawda
-44Ucz(18Dz,26Ch)-SP Stara Róża
-23Ucz(11Dz,12Ch)-SG Stara Róża
-26Ucz(14Dz,12Ch)-SP Szyszki
-27Ucz(17Dz,10Ch)-SG Szyszki
(2)72 Nauczycieli (64K, 8M )z 9 (6SP,3SG) szkół:
-7os(6K,1M)-SP Kamionka
-9K-SP Kisielsk
-15os.(14K,1M)-SP St.Kobiałki
-13os.(11K,2M)-SP/SG St.Prawda
-17os.(13K,4M)-SP/SG St.Róża
-11K-SP/SG Szyszki

Wsparciem objęci będą w szczególności.:
-Ucz z niższymi wynikami w nauce ze zdiagnozowanymi trudnościami w nauce, sprawiający problemy wychowawcze ze specyficznymi potrzebami w tym Ucz z niepełnosprawnością, niedojrzałością szkolną z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ,i możliwości psychofizycznych.


Oferta

1. Dodatkowe zajęcia .dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia
2. Programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów
3. Zajęcia organizowane poza szkołą.
4. Doposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych lub psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
5. Wsparcie dla nauczycieli.
6. Wyposażenie pracowni dla przedmiotów przyrodniczych
7. Wyposażenie pracowni TIK
8. Doradztwo edukacyjno – zawodowej i pomoc psychologiczno –pedagogiczna w szkołach


Planowane rezultaty

- 384uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu,
- 66 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu,
- 461uczniów i 72 nauczycieli objętych będzie wsparciem w projekcie,
- 9 szkół wykorzysta pracownie przedmiotowe do zajęć edukacyjnych.
- 8 szkół doposaży pracownie w sprzęt TIK i 9 w pracownie przedmiotowe


Kontakt:
Urząd Gminy Stoczek Łukowski
Pl. T. Kościuszki
21-450 Stoczek Łukowski
Pokój nr 2 i 8
Tel. 25 797 00 47 wew. 22 i 37


    Dokumenty:

            * Informacje o rekrutacji

            * Regulamin rekrutacji

            * Formularz zgloszeniowy ucznia

            * Deklaracja uczestnictwa

            * Oświadczenie