KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Szkolne Koło Teatralne – Kremówki


   Teatr jest w życiu młodzieży ważnym elementem wspomagającym rozwój, uzupełnieniem lektury i zabawy. Daje możliwość wpływania na własne decyzje i kształtowania własnego życia.
   Koło Teatralne Kremówki powstało w bieżącym roku szkolnym. Nazwa, nawiązująca do popularnych kremówek papieskich, została wymyślona przez uczestników Koła. Zajęcia, prowadzone przez panią Agatę Świderską, odbywają się w wymiarze 1 h tygodniowo.
   Nadrzędnym celem Koła Teatralnego jest stworzenie uczniom wszechstronnych warunków indywidualnego rozwoju, twórczego myślenia, rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Ponadto rozwijanie zmiłowań i umiejętności humanistycznych, rozbudzanie dociekliwości i samodzielności w traktowaniu utworów literackich, kształcenie postawy aktywnego odbioru dzieł literackich, pobudzanie uczniów do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań, eksperymentów, zachęcanie do samokształcenia, kształcenie wiary we własne siły i umiejętności, uaktywnienie ucznia i stworzenie odpowiednich warunków do pracy. Zatem w tym wymiarze koło teatralne wspomaga działania edukacyjne szkoły.
   Poprzez udział w zajęciach Koła, pracach nad tekstem, uczniowie uczą się współdziałania, odpowiedzialności za siebie i innych, tolerancji, kształtują więzi emocjonalne w grupie. Mając to wszystko na uwadze działanie Koła skierowane zostało przede wszystkim na pracę w grupie, ścisłe współdziałanie z uczniami, bogacenie osobowości uczniów. Uczniowie prezentują swoje zdolności recytatorskie, wokalne, taneczne, literackie.