- Szkoła Podstawowa w Starych Kobiałkach

Historia naszej Szkoły.


Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, funkcjonująca pod wspólną nazwą jako Zespół Oświatowy mieści się w Kobiałkach Starych. Miejscowość ta położona jest na terenie gminy Stoczek Łukowski, w powiecie łukowskim, w województwie lubelskim.
Pierwsze informacje o Kobiałkach, jak podają źródła historyczne, pochodzą z roku 1472. W przeszłość była to niewielka osada otoczona bujnymi lasami. Obszar ten był własnością biskupów poznańskich, nad którymi patronat sprawował biskup Andrzej Bniński.
Najważniejsze wydarzenia historyczne dotyczące gminy Stoczek związane są z powstaniem listopadowym.
Obecnie Kobiałki Stare są dynamicznie rozbudowującą się miejscowością zamieszkałą przez 460 mieszkańców. Ludność wsi utrzymuje się częściowo z rolnictwa i pracy zawodowej.
Jak podają źródła, początki oświaty szkolnej sięgają roku 1922. Zajęcia prowadził jeden nauczyciel i odbywały się one na dwie zmiany w wynajmowanym budynku szkolnym. Do szkoły uczęszczało 72 dzieci z miejscowości takich jak: Błażejki, Kobiałki, Ruda, Zabiele.
Pierwszy budynek szkolny wybudowano w 1938 roku. Pierwszym kierownikiem szkoły był Władysław Załuska. Szkoła posiadała wówczas 4 izby lekcyjne korytarz i kancelarię.
W czasie II wojny światowej wieś Stare Kobiałki została w 75 % spalona, płoną dom za domem. Szczęśliwie jednak budynek szkolny nie został zniszczony. Ofiarność i poświęcenie nauczycieli uczących w Starych Kobiałkach w czasie wojny nie miały granic. Dzięki nim w szkole odbywały się zajęcia w pełnym wymiarze godzin.
W 1965 roku ludność Kobiałek przystąpiła do rozbudowy szkoły. Dobudowano dwie sale lekcyjne, budynek gospodarczy, oraz pracownię do zajęć praktycznych. Rozbudowę zakończono w 1967 roku. Do szkoły uczęszczało wówczas 191 dzieci i pracowało 9 nauczycieli. Szkoła przez cały czas bardzo aktywnie działała w środowisku. Prowadzono w niej kursy dla dorosłych w zakresie klasy VII. Działał również Uniwersytet Powszechny, którego zakres obejmował kurs kroju i szycia, prowadzenia gospodarstwa. Było to bardzo przydatne dla młodych dziewcząt.
Szkolnictwo coraz pełniej przeżywało swój rozkwit, następowały zmiany na lepsze. Zwiększały się nakłady na wyposażenie szkoły w sprzęt i niezbędne pomoce naukowe. W kolejnych latach liczba uczniów i nauczycieli wzrastała, kierownikiem szkoły był Tadeusz Kasjaniuk.
Z początkiem lat 80-tych funkcję dyrektora szkoły objął mgr historii Józef Uziębło i kierował tą placówką przez 12 lat. W tym okresie w szkole utrzymywała się dość wysoka liczba uczniów, chociaż w roku szkolnym 1991-92 zaczął następować spadek liczby uczniów. Najwięcej dzieci było w roku szkolnym 1988-89 a najmniej w 1992-93. Liczba nauczycieli wahała się w granicach od 9 do 14 .
W 1990 roku została wprowadzona do szkoły nauka religii.    W 1991 roku rozwiązany został punkt filialny w Nowych Kobiałkach, w związku z tym zwiększyła się liczba dzieci ze 195 na 213.
W roku szkolnym 1992 -93 sytuacja finansowa szkoły uległa znacznemu pogorszeniu. Finanse ze strony państwa wystarczały jedynie na opał i energię elektryczną, resztę wydatków takich jak; remonty, zakup środków czystości pochodziły wyłącznie ze składek na Komitet Rodzicielski.


1 2